Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Kłodawa
Menu góra
Strona startowa Rada Gminy Kłodawa Uchwały kadencja 2018-2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „kadencja 2018-2023, bieżące, menu 1211 - BIP - Urząd Gminy Kłodawa”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

kadencja 2018-2023

kadencja 2018-2023

 

l.p.

 

Data

podjęcia uchwały

Nr Uchwały Tytuł uchwały Publikacja Uwagi
1 21.11.2018 I/1/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy BIP brak
2 21.11.2018 I/2/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Kłodawa BIP brak
3 21.11.2018 I/3/18 w sprawie określenia ilości, nazwy oraz liczby członków Komisji problemowych Rady Gminy Kłodawa BIP brak
4 21.11.2018 I/4/18 w sprawie powołania komisji problemowych Rady Gminy Kłodawa BIP brak
5 21.11.2018 I/5/18 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Kłodawa w Zgromadzeniu Związku Celowego Gmin MG-6 BIP brak
6 07.12.2018 II/6/18 w sprawie wniesienia aportu do spółki PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., w której Gmina Kłodawa jest udziałowcem BIP brak 
7 07.12.2018 II/7/18 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok”  Dz.U. brak 
8 07-12-2018  II/8/18 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli  Dz.U. brak 
9 07-12-2018  II/9/18 w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/353/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 17 października 2018r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania  Dz.U. brak 
10 07-12-2018  II/10/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dzieci w wieku od 3 roku życia i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej  Dz.U. brak 
11 07-12-2018  II/11/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023”  Dz.U. brak 
12 07-12-2018  II/12/18 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania zgodnie z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023  Dz.U. brak 
13 07-12-2018  II/13/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kłodawa  BIP brak 
14 07-12-2018  II/14/18 w sprawie wyborów organów sołectw  BIP brak 
15 07-12-2018  II/15/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018  BIP brak 
16 28.12.2019 III/16/18 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej BIP brak
17 28-12-2019  III/17/18 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2018r BIP brak
18 28.12.2019 III/18/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2018-2022 BIP brak
19 28.12.2019 III/19/18 w sprawie Uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2019r Dz.U. Uchwała RIO
20 28.12.2019 III/20/18

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2019-2022

WPF

BIP brak
21 28.12.2019 III/21/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa w obrębie Wojcieszyce Dz.U. brak
22 28.12.2019 III/22/18 w sprawie planu pracy Rady Gminy Kłodawa na rok 2019 BIP brak
23 31.01.2019 IV/23/19 w sprawie powołania Komisji Statutowej BIP brak
24 31.01.2019 IV/24/19 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Gminy Kłodawa BIP brak
25 31.01.2019 IV/25/19 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących sołtysom sołectw z terenu Gminy Kłodawa BIP brak
26 31.01.2019 IV/26/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Kłodawa – Lipy Etap II”. BIP brak
27 31.01.2019 IV/27/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej na 1405F w miejscowości Łośno – gmina Kłodawa”. BIP brak
28 31.01.2019 IV/28/19 w sprawie nie uwzględnienia wniosków o zmianę terminu zebrania wiejskiego BIP brak
29 27.02.2019 V/29/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Kłodawa – Lipy – Etap I” BIP brak
30 27.02.2019 V/30/19 w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1404F na odcinku Wojcieszyce – Różanki” BIP brak
31 27.02.2019 V/31/19 w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F w miejscowości Łośno – gmina Kłodawa” BIP brak
32 27.02.2019 V/32/19 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chwalęcice Dz.U. brak
33 27.02.2019 V/33/19 w sprawie zarządzanie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania Dz.U. brak
34 27.02.2019 V/34/19 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2019 r. BIP brak
35 27.02.2019 V/35/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2019-2022 BIP brak
36 27.02.2019 V/36/19 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów najmu lokali użytkowych położonych w Różankach i Kłodawie BIP brak
37 27.02.2019 V/37/19 w sprawie wyodrębnienia środków w roku 2019 na doskonalenie zawodowe nauczycieli, planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 r. Dz.U. brak
38 27.02.2019 V/38/19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej BIP brak
39 27.03.2019 VI/39/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodawa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku Dz.U. brak
40 27.03.2019 VI/40/19 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kłodawa w 2020 roku środków stanowiących Fundusz Sołecki BIP brak
41 27.03.2019 VI/41/19 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2019 rok. BIP brak
42 27.03.2019 VI/42/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2019-2022 BIP brak
43 27.03.2019 VI/43/19 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Różanki stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy BIP brak
44 27.03.2019 VI/44/19 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kłodawa stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy BIP brak
45 27.03.2019 VI/45/19 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kłodawa stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy BIP brak
46 27.03.2019 VI/46/19 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kłodawa stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy BIP brak
47 27.03.2019 VI/47/19 w sprawie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Dz.U. brak
48 27.03.2019 VI/48/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębach ewidencyjnych Santocko, Mironice i Kłodawa w gminie Kłodawa Dz.U. brak
49 27.03.2019 VI/49/19 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa na rok 2019 Dz.U. brak
50 24.04.2019 VII/50/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. BIP brak
51 24-04-2019  VII/51/19 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2019 rok. BIP brak
52 24-04-2019  VII/52/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2019-2022 BIP brak
53 24-04-2019  VII/53/19 w sprawie zmiany nadania nazwy ulicy w miejscowości Santocko  Dz.U. brak
54 24-04-2019  VII/54/19 w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego w 2019 roku na terenie Gminy Kłodawa Dz.U. brak
55 24-04-2019  VII/55/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 w zakresie budowy chodnika w m. Kłodawa” BIP brak
56 24-04-2019  VII/56/19 w sprawie wniesienia aportu do spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie Wlkp.  Sp. z o.o., w której Gmina Kłodawa jest udziałowcem BIP brak
57 24-04-2019  VII/57/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego pomiędzy Gminą Kłodawa a Stowarzyszeniem Zamek Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań  celem ubiegania się o dofinasowanie na realizację projektu pn. „Integracja bez granic impulsem do pogłębiania transgranicznej współpracy Gminy Kłodawa i Zamku Trebnitz”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020  BIP brak
58 29.05.2019 VIII/58/19 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kłodawa wotum zaufania BIP brak
59 29.05.2019 VIII/59/19 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony w obrębie Różanki, gmina Kłodawa BIP brak
60 29.05.2019 VIII/60/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kłodawa za 2018 rok BIP brak
61 29.05.2019 VIII/61/19 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłodawa BIP brak
62 29.05.2019 VIII/62/19 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kłodawa na lata 2019 – 2023 Dz.U. brak
63 29.05.2019 VIII/63/19 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kłodawa w przedmiocie projektów statutów sołectw Dz.U. brak
64 29.05.2019 VIII/64/19 w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej BIP brak
65 29.05.2019 VIII/65/19 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chwalęcice, gmina Kłodawa BIP brak
66 29.05.2019 VIII/66/19 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2019 BIP brak
67 29.05.2019 VIII/67/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2019 – 2022 BIP brak
68 29.05.2019 VIII/68/19 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Powiatu Gorzowskiego nieruchomości gruntowej BIP brak
69 29.05.2019 VIII/69/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F w miejscowości Łośno – gmina Kłodawa” BIP brak
70 26.06.2019 IX/70/19 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023 BIP  brak 
71 26.06.2019 IX/71/19 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Różanki  Dz.U. brak 
72 26.06.2019 IX/72/19 w sprawie zamiany nieruchomości  BIP brak 
73 26.06.2019 IX/73/19 w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej  Dz.U. brak 
74 26.06.2019 IX/74/19 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego obowiązującego  na terenie Gminy Kłodawa  Dz.U. brak 
75 26.06.2019 IX/75/19 w sprawie zgłaszania obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych przez mieszkańców Gminy Kłodawa  Dz.U. brak 
76 26.06.2019 IX/76/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu w 2019 r.  BIP brak 
77 26.06.2019 IX/77/19 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2019   BIP brak 
78 26.06.2019 IX/78/19 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kłodawa Dz.U. brak 
79 28.08.2019 X/79/19 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody w granicach administracyjnych Gminy Kłodawa Dz.U. brak
80 28.08.2019 X/80/19 w sprawie zasad używania herbu, flagi oraz pieczęci Gminy Kłodawa Dz.U. brak
81 28.08.2019 X/81/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2019 r. BIP brak
82 28.08.2019 X/82/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na zadanie pod nazwą „Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej na 151 w m. Kłodawa w zakresie budowy wyspy dzielącej z uspokojeniem ruchu na wlocie od strony Barlinka” BIP brak
83 28.08.2019 X/83/19 w sprawie uchwały nr X/83/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kłodawa BIP brak
84 25.09.2019 XI/84/19 w sprawie uchwały nr XI/84/19 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzani nauczycieli nauczycieli Dz.U.  brak
85 25.09.2019 XI/85/19 w sprawie uchwały nr XI/85/19 w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020 -2023 do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim  BIP brak 
86 25.09.2019 XI/86/19 w sprawie uchwały nr XI/86/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2019 r. - wysłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp  BIP brak 
87 25.09.2019 XI/87/19 w sprawie uchwały nr XI/87/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2019 - 2022  BIP  brak
88 25.09.2019 XI/88/19 w sprawie uchwały nr XI/88/19 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy  BIP  brak
89 25.09.2019 XI/89/19 w sprawie uchwały nr XI/89/19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej  BIP brak 
90 25.09.2019 XI/90/19 w sprawie uchwały nr XI/90/19 w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego BIP brak 
91 25.09.2019 XI/91/19 w sprawie uchwały nr XI/91/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na zadanie pod nazwą "Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej na 151 w m. Kłodawa w zakresie budowy wyspy dzielącej z uspokojeniem ruchu na wlocie od strony Barlinka" - wysłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp  BIP  brak
92 30.10.2019 XII/92/19 w sprawie wydzielenia środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciel korzystających z opieki zdrowotnej, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania Dz.U. brak 
93 30.10.2019 XII/93/19 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania  Dz.U. brak 
94 30.10.2019 XII/94/19 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2019 rok BIP  uwagi RIO
95 30.10.2019 XII/95/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2019-2022 BIP  brak 
96 30.10.2019 XII/96/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kłodawa  Dz.U. brak 
97 30.10.2019 XII/97/19 w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych służących ochronie powietrza Dz.U.   brak
98 30.10.2019 XII/98/19 w sprawie określenia zasad wybory oraz działania Komitetu Rewitalizacji BIP  brak 
99 27.11.2019   XIII/99/19

w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok

BIP  brak 
100 27.11.2019 XIII/100/19

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020”

 Dz.U.  brak
101 27.11.2019  XIII/101/19

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kłodawa, gmina Kłodawa

Dz.U. brak 
 102 27.11.2019  XIII/102/19 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chwalęcice, gmina Kłodawa Dz.U.  brak 
103  27.11.2019  XIII/103/19 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam Dz.U.  brak 
 104  27.11.2019 XIII/104/19 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od osób fizycznych  BIP brak 
105   27.11.2019 XIII/105/19 w sprawie zmiany uchwały Nr X/69/15 Rady Gminy Kłodawa z dnia 7 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/318/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/101/07 Rady Gminy Kłodawa z dnia 31 października 2007r. o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla obrębu Kłodawa BIP  brak 
106   27.11.2019 XIII/106/19 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2019 rok BIP brak 
107   27.11.2019 XIII/107/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2019-2022 BIP   brak
108   27.11.2019 XIII/108/19 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego na kadencję 2020 – 2023 w wyborach uzupełniających BIP brak 
 109 27.11.2019  XIII/109/19 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu  BIP  brak 
 110 27.11.2019  XIII/110/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Kłodawa – Lipy Etap II”  BIP  brak 
111  27.11.2019  XIII/111/19 w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na zadanie pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 1417F ul.Wiejska w miejscowości Santocko oraz remont drogi powiatowej nr 1406F ul. Wojcieszycka w miejscowości Kłodawa”  BIP  brak
112  18.12.2019 XIV/112/19 w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2020r  Dz.U. brak 
 113 18.12.2019 XIV/113/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2020 – 2024 BIP  brak 
 114 18.12.2019  XIV/114/19 w sprawie przystąpienia Gminy Kłodawa do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych BIP  brak 
 115  18.12.2019 XIV/115/19 w sprawie zmiany uchwały nr Nr XII/97/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych służących ochronie powietrza określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych służących ochronie powietrza Dz.U. brak 
116   18.12.2019 XIV/116/19 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej BIP  brak 
117   18.12.2019 XIV/117/19 w sprawie przejęcia od Powiatu Gorzowskiego zadania pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 1417F ul.Wiejska w miejscowości Santocko oraz remont drogi powiatowej nr 1406F ul.Wojcieszycka w miejscowości Kłodawa” BIP  brak 
118  18.12.2019  XIV/118/19 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kłodawa Dz.U.  brak
119   18.12.2019 XIV/119/19 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mironice Dz.U.  brak
120   18.12.2019 XIV/120/19 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Santoczno Dz.U.  brak
121  18.12.2019  XIV/121/19 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łośno Dz.U. brak 
122   18.12.2019 XIV/122/19 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chwalęcice Dz.U.  brak 
123  18.12.2019  XIV/123/19 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Santocko Dz.U. brak 
124   18.12.2019 XIV/124/19 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rybakowo Dz.U. brak 
125  18.12.2019  XIV/125/19 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Różanki Dz.U. brak 
 126 18.12.2019  XIV/126/19 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Różanki – Szklarnia Dz.U. brak 
127  18.12.2019  XIV/127/19 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wojcieszyce Dz.U.  brak 
 128 18.12.2019  XIV/128/19 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zdroisko Dz.U. brak 
129   18.12.2019 XIV/129/19 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Kłodawa BIP  brak 
 130 18.12.2019  XIV/130/19 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2019 r BIP   brak
131  18.12.2019  XIV/131/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2019 – 2022 BIP  brak 
132  18.12.2019  XIV/132/19 w sprawie zmiany przebiegu ulicy Leszczynowej w miejscowości Santocko Dz.U.  brak
133  18.12.2019  XIV/133/19 w sprawie zatwierdzenia utworzenia ośrodka wsparcia Klub Senior+ w Santocku BIP  brak 
 134 18.12.2019  XIV/134/19 w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub Senior+ w Różankach  Dz.U. brak 
 135 18.12.2019  XIV/135/19 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – Klubach Senior +w Gminie Kłodawa Dz.U. brak 
136 29.01.2020 XV/136/20

w sprawie wystąpienia o zniesienie urzędowych nazw obiektów fizjograficznych położonych na terenie Gminy Kłodawa

 BIP brak 
137 29.01.2020 XV/137/20  

w sprawie wystąpienia o zmianę urzędowych nazw obiektów fizjograficznych położonych na terenie
Gminy Kłodawa

 BIP brak 
138 29.01.2020 XV/138/20  

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie udziałów w nieruchomości gruntowej od osób
fizycznych

BIP   brak
139 29.01.2020 XV/139/20  

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy
Kłodawa

 BIP  brak
140 29.01.2020 XV/140/20  w sprawie zamiany nieruchomości  BIP brak 
141 29.01.2020 XV/141/20 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej BIP  brak 
142 29.01.2020 XV/142/20 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2020 r. BIP   brak
143 29.01.2020 XV/143/20 w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej Dz.U.  brak 
144 26.02.2020 XVI/144/20 w sprawie wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2020-2023 do Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim BIP  brak 
145 26.02.2020 XVI/145/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie BIP  brak
146 26.02.2020 XVI/146/20 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kłodawa uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Kłodawa BIP  Dz.U. 
147 26.02.2020 XVI/147/20 w sprawie zmiany uchwały nr XLII/309/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 30 maja 2018r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. BIP  Dz.U.
148 26.02.2020 XVI/148/20 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kłodawa BIP   brak
149 20.03.2020 XVII/149/20 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2020 r. BIP  brak 
150 20.03.2020 XVII/150/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2020-2024 BIP  brak 
151 20.03.2020 XVII/151/20

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa w 2020 roku

BIP  Dz.U.
152 20.03.2020 XVII/152/20 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu BIP   brak
153 20.03.2020 XVII/153/20 w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości BIP   Dz.U.
154 20.03.2020 XVII/154/20

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na zadanie pod nazwą „Remont (nakładka) drogi powiatowej nr 1404F pomiędzy miejscowościami Wojcieszyce – Różanki, etap IV”

 BIP  brak
155 20.03.2020 XVII/155/20 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od osób fizycznych BIP  brak 
156 20.03.2020 XVII/156/20 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od osób fizycznych BIP   brak
157 20.03.2020 XVII/157/20

w sprawie zmiany uchwały nr IV/24/19 Rady Gminy Kłodawa w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych, przysługujących radnym Rady Gminy
Kłodawa

BIP   brak
158 27.05.2020 XVIII/158/20

w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Kłodawa

BIP  brak 
159 27.05.2020 XVIII/159/20

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłodawa

BIP  brak 
160 27.05.2020 XVIII/160/20

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok

 BIP brak 
161 27.05.2020 XVIII/161/20

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kłodawa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

załącznik nr 1

BIP  brak 
162 27.05.2020 XVIII/162/20 w sprawie sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  BIP brak 
163 27.05.2020 XVIII/163/20 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2020 r BIP  brak 
164 27.05.2020 XVIII/164/20 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Różanki Dz.U. brak 
165 27.05.2020 XVIII/165/20

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Gminę Kłodawa

Dz.U.  brak 
166 27.05.2020 XVIII/166/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy

 BIP brak 
167 27.05.2020 XVIII/167/20 w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego w 2020 roku na terenie Gminy Kłodawa  Dz.U.  brak
168 27.05.2020 XVIII/168/20

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony w obrębie Różanki, gmina Kłodawa

Dz.U. brak 
169 27.05.2020 XVIII/169/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa BIP   brak
170 27.05.2020 XVIII/170/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kłodawa stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy

BIP   brak
171 27.05.2020 XVIII/171/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy

BIP  brak 
172 24.06.2020 XIX/172/20

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

BIP  brak 
173 24.06.2020 XIX/173/20 w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Kłodawa na rok szkolny 2020/2021 Dz.U.  brak 
174 24.06.2020 XIX/174/20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Gminę Kłodawa Dz.U.  brak
175 24.06.2020 XIX/175/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa  BIP brak 
176 24.06.2020 XIX/176/20 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Wojcieszyce stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy BIP  brak 
177 24.06.2020 XIX/177/20 w sprawie zamiany nieruchomości  BIP  brak
178 24.06.2020 XIX/178/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony przy ul. Jeziornej w miejscowości Kłodawa, gmina Kłodawa  BIP brak 
179 22.07.2020 XX/179/20 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2020 r. BIP  brak 
180 22.07.2020 XX/180/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2020-2026  BIP  brak
181 22.07.2020 XX/181/20

w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Kłodawa nr XVI/144/20 z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2020-2023 do Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim

BIP   brak
182 22.07.2020 XX/182/20

w sprawie zmiany Uchwały nr XII/93/19 Rady Gminy Kłodawa z dnia 30 października 2019r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Dz.U.  brak
183 26.08.2020 XXI/183/20

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2020 rok

BIP brak 
184 26.08.2020  XXI/184/20  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2020-2026 BIP  brak 
185 26.08.2020   XXI/185/20 w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Gminy Kłodawa na lata 2017-2023 – Aktualizacja”  BIP brak 
186 26.08.2020   XXI/186/20  w sprawie ustanowienia służebności przesyłu BIP   brak
187  26.08.2020  XXI/187/20  

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

 BIP brak 
188  26.08.2020  XXI/188/20  

w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedy, psychologa, pedagoga, doradców zawodowych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzinowym w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Kłodawa

Dz.U. brak 
189  26.08.2020 XXI/189/20   

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Gorzów Wielkopolski

BIP  brak 
190 30.09.2020 XXII/190/20 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2020 r. BIP brak
191  30.09.2020 XXII/191/20 w sprawie zmiany WPF  na lata 2020-2026 BIP  brak 
192 30.09.2020 XXII/192/20 w sprawie pozbawienia kategorii odcinka drogi gminnej BIP   Akt uchylony
193 30.09.2020 XXII/193/20 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kłodawa BIP   Dz.U.
194   30.09.2020 XXII/194/20   w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kłodawa BIP  Dz.U. 
195  30.09.2020  XXII/195/20  w sprawie zamiany nieruchomości  BIP brak 
196 30.09.2020 XXII/196/20 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od osób fizycznych BIP brak
197 30.09.2020 XXII/197/20 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od osób fizycznych BIP brak
198  30.09.2020  XXII/198/20  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od osób fizycznych BIP brak 
199  30.09.2020  XXII/199/20 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od osób fizycznych BIP brak 
200  30.09.2020  XXII/200/20   

w sprawie w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Gorzów Wielkopolski

 BIP brak 
 201 30.09.2020  XXII/201/20  w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej BIP  Dz.U.
202 28.10.2020  XXIII/202/20  w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2020 r. BIP  brak 
203 28.10.2020  XXIII/203/20   w sprawie zmiany WPF na lata 2020-2026  BIP brak 
204 28.10.2020  XXIII/204/20   

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

BIP  Dz.U.
205 28.10.2020  XXIII/205/20   

w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z Powiatem Gorzowskim w celu realizacji wspólnego
przedsięwzięcia pn. Budowa ścieżki rowerowej, chodników oraz zjazdów wraz z oznakowaniem
pionowym i poziomym przy drodze powiatowej nr 1404F na odcinku Wojcieszyce – Różanki.

 BIP brak 
206 10.12.2020  XXIV/206/20  w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2020  BIP brak 
207 10.12.2020  XXIV/207/20   w sprawie zmiany WPF na lata 2020-2026 BIP brak 
208 10.12.2020  XXIV/208/20  w sprawie Uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2021 r. BIP   Dz.U.
209 10.12.2020  XXIV/209/20 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2021 – 2029

WPF

BIP brak 
210 10.12.2020 XXIV/210/20

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na zadanie pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 1410F obr. Santocko – gmina Kłodawa ”

BIP brak
211 10.12.2020 XXIV/211/20

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa

BIP brak
212 10.12.2020 XXIV/212/20

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa

BIP brak
213 10.12.2020 XXIV/213/20

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od osób fizycznych

BIP brak
214 10.12.2020 XXIV/214/20

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok

BIP brak
215 10.12.2020 XXIV/215/20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kłodawa BIP Dz.U.
216 10.12.2020 XXIV/216/20

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie na rok 2021”

BIP Dz.U.
217 10.12.2020 XXIV/217/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektor Szkoły Podstawowej w Różankach BIP brak
218 10.12.2020 XXIV/218/20 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody BIP Dz.U.
219 24.02.2021  XXV/219/21  w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2021 r. BIP   brak
220  24.02.2021  XXV/220/21  

 w sprawie zmiany WPF na lata 2021-2029

WPF

BIP  brak 
221  24.02.2021  XXV/221/21   w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kłodawa na lata 2021-2023 BIP  brak 
 222 24.02.2021  XXV/222/21  

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kłodawa na lata 2021 – 2025

BIP  brak 
 223 24.02.2021  XXV/223/21   w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kłodawa BIP  brak 
 224 24.02.2021  XXV/224/21   w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chwalęcice BIP  Dz.U.
 225 24.02.2021  XXV/225/21   w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kłodawa  BIP Dz.U.
226 24.02.2021  XXV/226/21   w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Santocko BIP  Dz.U.
227 24.02.2021  XXV/227/21   w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy  BIP brak 
228 24.02.2021  XXV/228/21   w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kłodawa BIP  brak 
229 24.02.2021   XXV/229/21 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd

BIP  brak 
230 24.02.2021  XXV/230/21   w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie Gorzowskiego Parku Krajobrazowego BIP  brak 
231 24.02.2021  XXV/231/21   w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie Puszcza Gorzowska BIP  brak 
232 24.02.2021  XXV/232/21   w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa BIP  brak 
233   24.02.2021 XXV/233/21   w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie BIP  brak 
234 24.02.2021  XXV/234/21   w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie  BIP  brak
235 24.02.2021 XXV/235/21  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od osób fizycznych BIP  brak 
236 24.02.2021 XXV/236/21  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Santocko BIP   Dz.U.
237 24.03.2021  XXVI/237/21   w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego w 2021 roku na terenie Gminy Kłodawa BIP   Dz.U.
238 24.03.2021  XXVI/238/21  w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa w 2021 roku BIP   Dz.U.
239  24.03.2021 XXVI/239/21  w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2021 r BIP  brak 
240  24.03.2021 XXVI/240/21  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na zadanie pod nazwą „Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych, progami zwalniającymi w ciągu ul. Lipowej (droga 1411F) w m. Różanki ”  BIP brak 
241  24.03.2021 XXVI/241/21  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na zadanie pod nazwą „Budowa chodnika w ciągu drogi nr 1404F (ul. Niepodległości) w m. Różanki , etap I” BIP  brak 
242  24.03.2021 XXVI/242/21 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F w miejscowości Łośno – gmina Kłodawa”

 BIP brak 
243 24.03.2021  XXVI/243/21  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chwalęcice, gmina Kłodawa  BIP Dz.U.
244 28.04.2021  XXVII/244/21  w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kłodawa  BIP Dz.U. 
245 28.04.2021  XXVII/245/21   

w sprawie sprawie wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami i zawarcia przez Gminę Kłodawa
porozumienia międzygminnego dotyczącego zasad współpracy przy opracowaniu „Planu
Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa
Wielkopolskiego”.

BIP   brak
246  28.04.2021 XXVII/246/21  w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Kłodawie oraz nadania statutu BIP  brak 
247  28.04.2021 XXVII/247/21   

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i maksymalnej opłaty za wyżywienie w żłobkach, dla
których organem prowadzącym jest gmina Kłodawa

 BIP  Dz.U.
248 28.04.2021 XXVII/248/21  w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub Senior+ w Chwalęcicach BIP  brak 
249 28.04.2021  XXVII/249/21  w sprawie wzoru wniosku i wzoru deklaracji o przyznanie dodatku mieszkaniowego  BIP Akt uchylony 
250 28.04.2021  XXVII/250/21  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od osoby fizycznej  BIP brak 
251 28.04.2021  XXVII/251/21 

w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych patroli policji pełnionych przez Komendę Miejską Policji w Gorzowie Wlkp

 BIP  brak
252 28.04.2021  XXVII/252/21   

w sprawie wniesienia aportu do spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o., w której Gmina Kłodawa jest udziałowcem

 BIP  brak
253 02-06-2021 XXVIII/253/21  

w sprawie wniesienia aportu do spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o., w której Gmina Kłodawa jest udziałowcem.

BIP  brak 
254 02-06-2021 XXVIII/254/21 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kłodawa na lata 2021-2024. BIP  Dz.U.
255 02-06-2021 XXVIII/255/21  

w sprawie wyrażenia woli współdziałania z innymi samorządami oraz zgody na zawarcie przez Gminę Kłodawa porozumienia celem opracowania dokumentu pn. „Strategia rozwoju ponadlokalnego
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 2030”

BIP  brak 
256 02-06-2021 XXVIII/256/21

w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Kłodawa na lata 2021-2027, w tym trybu jej konsultacji

 
BIP   brak
257 02-06-2021 XXVIII/257/21 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kłodawa  BIP  brak
258 02-06-2021 XXVIII/258/21 w sprawie wzoru wniosku i wzoru deklaracji o przyznanie dodatku mieszkaniowego. BIP  Dz.U.
259 02-06-2021 XXVIII/259/21 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2021 r.   BIP brak 
260 02-06-2021 XXVIII/260/21      
261 02-06-2021 XXVIII/261/21 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wojcieszyce   BIP  Dz.U.
262 02-06-2021 XXVIII/262/21

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi 1410F na odcinku Santocko – Marwice w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, realizacji robót budowlanych i sprawowania nadzoru inwestorskiego”.

 
 BIP brak 
263 30-06-2021 XXIX/263/2021

w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Kłodawa

BIP brak
264 30-06-2021 XXIX/264/2021

w sprawie sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok

BIP Dz.U.
265 30-06-2021 XXIX/265/2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kłodawa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok BIP brak
266 30-06-2021 XXIX/266/2021 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2021 r. BIP brak
267  30-06-2021 XXIX/267/2021  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2021-2029  BIP  brak 
268 30-06-2021 XXIX/268/2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Kłodawa na rok szkolny 2021 - 2022. BIP Dz.U.
269 30-06-2021 XXIX/269/2021

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kłodawa

BIP brak
270 30-06-2021 XXIX/270/2021 w sprawie zmiany przebiegu ulicy Gruszowej w miejscowości Santocko BIP Dz.U.
271 25-08-2021 XXX/271/2021

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2021 r.

WPF

 BIP  brak
272 25-08-2021 XXX/272/2021   BIP  brak 
273 25-08-2021  XXX/273/2021 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy

BIP  brak 
274  25-08-2021  XXX/274/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa. BIP  brak 
275 25-08-2021 XXX/275/2021 w sprawie pozbawienia kategorii odcinka drogi gminnej nr 002846F. BIP brak
276 29-09-2021 XXXI/276/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej BIP brak
277 29-09-2021 XXXI/277/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego BIP  brak 
278 29-09-2021 XXXI/278/2021

w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłodawa

 BIP  brak
279 29-09-2021 XXXI/279/2021  

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kłodawa na lata 2021 – 2024

 BIP  brak
280 29-09-2021 XXXI/280/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego  BIP brak 
281 29-09-2021 XXXI/281/2021  w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych BIP   brak
282 29-09-2021 XXXI/282/2021 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2021 r  BIP brak 
283          
284 27-10-2021   XXXII/284/2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok  BIP  brak 
285 27-10-2021  XXXII/285/2021  w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kłodawa na lata 2021-2027   BIP  brak 
286  27-10-2021 XXXII/286/2021  w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/204/20 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 października 2020r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania   BIP  brak 
287 27-10-2021  XXXII/287/2021   w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2021 r.   BIP  brak 
288  27-10-2021 XXXII/288/2021  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomościna terenie Gminy Kłodawa   BIP  brak 
289  27-10-2021  XXXII/289/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości   BIP  brak 
290  27-10-2021 XXXII/290/2021  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości   BIP  brak 
291 27-10-2021   XXXII/291/2021 w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne   BIP  brak
292          
293 24-11-2021 XXXIII/293/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kłodawa BIP brak
294   24-11-2021 XXXIII/294/2021  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy. BIP  brak 
295  24-11-2021  XXXIII/295/2021   w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.  BIP brak 
296  24-11-2021  XXXIII/296/2021   w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przejazdu i przechodu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa.  BIP brak 
297  24-11-2021  XXXIII/297/2021   w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2021 r. BIP  brak 
298  24-11-2021  XXXIII/298/2021       
299 24-11-2021 XXXIII/299/2021      
300 24-11-2021 XXXIII/300/2021 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych, przysługujących radnym Rady Gminy Kłodawa. BIP brak
301 24-11-2021 XXXIII/301/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kłodawa BIP brak
302 24-11-2021 XXXIII/302/2021 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kłodawa na lata 2021 – 2026. BIP brak
303 24-11-2021 XXXIII/303/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/241/2021 z dnia 24 marca 2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na zadanie pod nazwą „Budowa chodnika w ciągu drogi nr 1404F (ul. Niepodległości) w m. Różanki , etap I”. BIP brak
304 24-11-2021 XXXIII/304/2021 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na zadanie pod nazwą „Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych, progami zwalniającymi w ciągu ul. Lipowej (droga 1411F) w m. Różanki ”. BIP brak
305 14-12-2021 XXXIV/305/2021 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2021 r. BIP brak
306 14-12-2021 XXXIV/306/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2021 – 2029 BIP brak
307 14-12-2021 XXXIV/307/2021 w sprawie Uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2022 r. BIP brak
308 14-12-2021 XXXIV/308/2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2022-2029  BIP  brak
309 14-12-2021 XXXIV/309/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy BIP brak
310 14-12-2021 XXXIV/310/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości BIP brak
311 14-12-2021 XXXIV/311/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/256/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Kłodawa na lata 2021-2027, w tym trybu jej konsultacji BIP brak
312 14-12-2021 XXXIV/312/2021 w sprawie ustalenia planu sesji Rady Gminy Kłodawa na rok 2022. BIP brak
313 14-12-2021 XXXIV/313/2021 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022” BIP brak
314 14-12-2021 XXXIV/314/2021 w sprawie zamiaru zmiany siedziby Przedszkola Publicznego w Kłodawie BIP brak

 

Metryka

data wytworzenia
2018-12-03
data udostępnienia
2018-12-03
sporządzone przez
Biuro Rady Gminy
opublikowane przez
Mazur Jacek
ilość odwiedzin
2802
zmiany w dokumencie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.