Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Kłodawa
Menu góra
Strona startowa Rada Gminy Kłodawa Uchwały kadencja 2010-2014
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „kadencja 2010-2014, bieżące, menu 1182 - BIP - Urząd Gminy Kłodawa”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

kadencja 2010-2014

kadencja 2010-2014

 

Lp. Daty nr. Tytuł uchwały Publikacja uwagi
1 1-12-2010 I/1/2010 w sprawie wybory Przedowniczącego Rady Gminy Kłodawa  BIP  brak
2 1-12-2010 I/2/2010 w sprawie wybory wiceprzewodniczących Rady Gminy Kłodawa   BIP  brak
3 1-12-2010 I/3/2010 w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy   BIP  brak
4 1-12-2010 I/4/2010 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kłodawa   BIP  brak
5 29-12-2010 III/5/2010 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2011-2020   BIP  brak
6 29-12-2010 III/6/2010 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2011w sprawie uchylenia Uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodawa w obrębie wsi Różanki i Wojcieszyce   BIP  brak
7         BIP  brak
8 29-12-2010 III/8/2010 w sprawie ustalania zasad poboru podatku rolnego na 2011r.   BIP  brak
9 29-12-2010 III/9/2010 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok”   BIP  brak
10 29-12-2010 III/10/2010 w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2001 rok   BIP  brak
11 29-12-2010 III/11/2010 w sprawie planu pracy Rady Gminy Kłodawa na 2011 rok   BIP  brak
12 29-12-2010 III/12/2010 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok  BIP  brak
13 29-12-2010 III/13/2010 w sprawie ustalenia diet ryczałtowych i sołtysów Gminy Kłodawa  BIP  brak
14 29-12-2010 III/14/2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kłodawa  BIP  brak
15 29-12-2010 III/15/2010 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam  BIP  brak
16 29-12-2010 III/16/2010 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2010w sprawie dodatkowego przedstawiciela Rady Gminy do Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6  BIP  brak
17 29-12-2010 III/17/2010 w sprawie dodatkowego przedstawiciela Rady Gminy do Zgromadzenia
Związku Celowego Gmin MG-6
 BIP  brak
18 29-12-2010 III/18/2010 w sprawie wyborów organów Sołectwa  BIP  brak
19 23-02-2011 IV/19/2011 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2011w sprawie zaciągnięcia planowanego kredytu długoterminowego  BIP  brak
20 23-02-2011 IV/20/2011    BIP  brak
21 23-02-2011 IV/21/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/8/2010 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zasad poboru podatku rolnego na 2011 rok  BIP  brak
22 23-02-2011 IV/22/2011 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Kłodawa  BIP  brak
23 23-02-2011 IV/23/2011 w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Kłodawa  BIP  brak
24 23-02-2011 IV/24/2011 w sprawie uchylenia w części uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa  BIP  brak
25 23-02-2011 IV/25/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Różanki stanowiących własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów  BIP  brak
26 23-02-2011 IV/26/2011 w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok  BIP  brak
27 23-02-2011 IV/27/2011 w sprawie zmiany Uchwały nr III/15/10 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29.12.2010r. dotyczącego ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam  BIP  brak
28 23-02-2011 IV/28/2011 w sprawie przystąpienia do opracowania części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Kłodawa w miejscowości Różanki i Wojcieszyce  BIP  brak
29 23-02-2011 IV/29/2011 w spraie zmiany Uchwały Nr LIII/384/2010 Rady Gminy Kłodawa z dnia 27 października 2010 w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok obowiązujących na terenie Gminy Kłkodawa  BIP  brak
30 23-02-2011 IV/30/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/379/2010 Rady Gminy Kłodawa z dnia 6 paździenika 2010 w sprawie opłatu od posiadania psów na 2011 rok  BIP  brak
31 23-02-2011 IV/31/2011 w sprawie zmiany Uchwały Np. LII/380/2010 Rady Gminy Kłodawa z dnia 6 października 2010 w sprawie ustalenia opłaty targowej na 2011 rok  BIP  brak
32 23-02-2011 IV/32/2011 w spraie przyjęcia zmiany Statutu Związku Celowego Gmin MG-6  BIP  brak
33 14-03-2011 V/33/2011 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2011  BIP  brak
34 14-03-2011 V/34/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2011-2020  BIP  brak
35 14-03-2011 V/35/2011 w sprawie funduszu sołeckiego  BIP  brak
36 28-03-2011 VI/36/2011 w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy  BIP  brak
37 28-03-2011 VI/37/2011 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  BIP  brak
38 13-04-2011 VII/38/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/20/11 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zaciągnięcia planowanego kredytu długoterminowego  BIP  brak
39 20-04-2011 VIII/39/2011 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłodawa za wykonanie Budżetu Gminy za 2010 rok  BIP  brak
40 20-04-2011 VIII/40/2011 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności i pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowi pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania ulg  BIP  brak
41 20-04-2011 VIII/41/2011 w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Kłodawa  BIP  brak
42 20-04-2011 VIII/42/2011 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej  BIP  brak
43 20-04-2011 VIII/43/2011 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej  BIP  brak
44 20-04-2011 VIII/44/2011 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Kłodawa na lata 2011-2020  BIP  brak
45 08-06-2011 IX/45/2011 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2011 rok  BIP  brak
46 08-06-2011 IX/46/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2011-2020  BIP  brak
47 08-06-2011 IX/47/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/381/10 Rady Gminy Kłodawa z dnia 6 października 2010r. w sprawie ustalenia opłat za wynajem sal wiejskich  BIP  brak
48 08-06-2011 IX/48/2011 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działalniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną  BIP  brak
49 08-06-2011 IX/49/2011 w sprawie wniseienia aportu do spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie Wlkp., w której Gmina Kłodawa jest udziałowcem  BIP  brak
50 08-06-2011 IX/50/2011 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości połozonej w Kłodawie służebnością drogową  BIP  brak
51 08-06-2011 IX/51/2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłodawa  BIP  brak
52 08-06-2011 IX/52/2011 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej  BIP  brak
53 08-06-2011 IX/53/2011 w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania  BIP  Wyrok Sądu
54 08-06-2011 IX/54/2011 w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłodawie  BIP  brak
55 08-06-2011 IX/55/2011 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania  BIP  brak
56 31-08-2011 X/56/2011 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli  BIP  brak
57 31-08-2011 X/57/2011 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogom, nauczycielom zajęć rewalidacyjnych  BIP  brak
58 31-08-2011 X/58/2011

w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kłodawa

 BIP  brak
59 31-08-2011 X/59/2011

w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłodawie

 BIP  brak
60 31-08-2011 X/60/2011

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowaną przez Państwową Straż Pożarną

 BIP  brak
61 31-08-2011 X/61/2011

w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Kłodawa

 BIP  brak
62 31-08-2011 X/62/2011

w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Kłodawa

 BIP  brak
63 31-08-2011 X/63/2011

w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Kłodawa

 BIP  brak
64 31-08-2011 X/64/2011

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie wsi Kłodawa gmina Kłodawa

 BIP  brak
65 31-08-2011 X/65/2011

w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu nr 10 położonego w budynku nr 1B przy ulicy Osiedlowej w Wojcieszycach stanowiącego własność Gminy Kłodawa na czas nieoznaczony oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy

 BIP  brak
66 31-08-2011 X/66/2011

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Kłodawie służebnością drogową

 BIP  brak
67 31-08-2011 X/67/2011

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 1/2 położonej w Rybakowie stanowiącej własność Gminy Kłodawa

 BIP  brak
68 31-08-2011 X/68/2011

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 41/6 położonej w Różankach stanowiącej własność Gminy Kłodawa

 BIP  brak
69 31-08-2011 X/69/2011

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla miejscowości Rybakowo w rejonie ulic: Sosnowej i Łąkowej

 BIP  brak
70 31-08-2011 X/70/2011

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla miejscowości Chwalęcice w rejonie ulicy Lipowej

 BIP  brak
71 31-08-2011 X/71/2011  w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Kłodawa  BIP  brak
72 31-08-2011 X/72/2011

w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego i Rejonowego w Gorzowie Wlkp

 BIP  brak
73 31/08/2011 X/73/2011

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2011

 BIP  brak
74 09-09-2011 XI/74/2011

w sprawie zmiany uchwały LV/386/10 z dnia 10 listopada 2010 dotyczacej zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Różanki na lata 2010-2018

 BIP  brak
75 09-09-2011 XI/75/2011

w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych położonych na terenie miejscowości Kłodawa do kategorii dróg publicznych gminnych i ustalenia ich przbiegu

 BIP  brak
76 26-10-2011 XII/76/2011

w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kłodawa

 BIP  brak
77 26-10-2011 XII/77/2011

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2011

 BIP  brak
78 26-10-2011 XII/78/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finsnsowej Gminy Kłodawa na lata 2011-2020  BIP  brak
79 26-10-2011 XII/79/2011

w sprawie zmiany uchwały XLIV/367/10 z dnia 18 sierpnia 2010

 BIP  brak
80 26-10-2011 XII/80/2011

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie wumów dzierżaw nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Łośno

 BIP  brak
81 26-10-2011 XII/81/2011

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy niruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Różanki

 BIP  brak
82 26-10-2011 XII/82/2011

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości połozonych w obrębie ewidencyjnym Kłodawa stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy

 BIP  brak
83 26-10-2011 XII/83/2011

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

 BIP  brak
84 26-10-2011 XII/84/2011

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 597/2 połozonej w obrębie wsi Kłodawa stanowiącej własność Gminy Kłodawa

 BIP  brak
85 26-10-2011 XII/85/2011

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 1254/2 położonej w Kłodawie

 BIP  brak
86 26-10-2011 XII/86/2011

w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. oraz Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

 BIP  brak
87 07-12-2011 XIII/87/2011

w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

 BIP  brak
88 07-12--2011 XIII/88/2011

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rw sprawie ustalenia opłaty targowej na 2012 rok

 BIP  brak
89 07-12-2011 XIII/89/2011    BIP  brak
90 07-12-2011 XIII/90/2011

w sprawie ustalenia zasad poboru podatku rolnego na 2012r

 BIP  brak
91 07-12-2011 XIII/91/2011

w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 rok

 BIP  brak
92 07-12-2011 XIII/92/2011

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

 BIP  brak
93 07-12-2011 XIII/93/2011

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 BIP  brak
94 07-12-2011 XIII/94/2011

w sprawie ustalenia opłat za wynajem sal wiejskich i innych obiektów użyteczności publicznej

 BIP  brak
95 07-12-2011 XIII/95/2011

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 BIP  brak
96 07-12-2011 XIII/96/2011

w sprawie nadania Statutu Związku Celowego Gmin MG-6

 BIP  brak
97 07-12-2011 XIII/97/2011

w sprawie uznania dwóch obiektów położonych na terenie Gminy Kłodawa jako użytki ekologiczne

 BIP  brak
98 07-12-2011 XIII/98/2011

w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Wilanów”

 BIP  brak
99 07-12-2011 XIII/99/2011

w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne

 BIP  brak
100 07-12-2011 XIII/100/2011

w sprawie: współpracy Gminy Kłodawa z Miastem Gorzów Wlkp. w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

 BIP  brak
101 07-12-2011 XIII/101/2011

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa w miejscowości Kłodawa pomiędzy ulicami Jeziorna i Czereśniowa oraz przy ulicy Wojcieszyckiej

 BIP  brak
102 07-12-2011 XIII/102/2011

w sprawie zmiany nazw ulicy w miejscowości Kłodawa

 BIP  brak
103 07-12-2011 XIII/103/2011

w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Chwalęcicew sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na realizację zadania remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1411F w miejscowości Różanki ul. Kasztanowa (działka nr 308/3, nr 42)

 BIP  brak
104 07-12-2011 XIII/104/2011    BIP  brak
105 07-12-2011 XIII/105/2011

w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. oraz Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp

 BIP  brak
106 28-12-2011 XIV/106/2011

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2011

 BIP  brak
107 28-12-2011 XIV/107/2011

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2011 – 2020

 BIP  brak
108 28-12-2011 XIV/108/2011    BIP  brak
109 28-12-2011 XIV/109/2011

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2012

 BIP  brak
110 28-12-2011 XIV/110/2011

w sprawie: ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

 BIP  brak
111 28-12-2011 XIV/111/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie  BIP  brak
112 28-12-2011 XIV/112/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół w Różankach  BIP  brak
113 28-12-2011 XIV/113/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół w Różankach  BIP  brak
114 28-12-2011 XIV/114/2011 w sprawie planu pracy Rady Gminy Kłodawa na 2012r.  BIP  brak
115 28-12-2011 XIV/115/2011 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012rok  BIP  brak
116 28-12-2011 XIV/116/2011 w sprawie: zaopiniowania projektu planu aglomeracji Gorzów Wielkopolski  BIP  brak
117 08-02-2012 XV/117/2012 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Kłodawa  BIP  brak
118 08-02-2012 XV/118/2012 w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Chwalęcice  BIP  brak
119 08-02-2012 XV/119/2012 w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Santocko  BIP  brak
120 08-02-2012 XV/120/2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 55/3 połozonej w Zdroisku stanowiącej własność Gminy Kłodawa  BIP  brak
121 08-02-2012 XV/121/2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłodawa  BIP  brak
122 08-02-2012 XV/122/2012 w sprawie uchylenia uchwał dotyczących przystąpień do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa  BIP  brak
123 08-02-2012 XV/123/2012 w sprawie uchylenia uchwał dotyczących przystąpień do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa  BIP  brak
124 08-02-2012 XV/124/2012 w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Rzeka Przyłężek"  BIP  brak
125 08-02-2012 XV/125/2012 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochorniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną  BIP  brak
126 08-02-2012 XV/126/2012 w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok  BIP  brak
127     w sprawie funduszu sołeckiego  BIP  brak
128        BIP  brak
129 28-03-2012 XVI/129/2012 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2012  BIP  brak
130 28-03-2012 XVI/130/2012 w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa"  BIP  brak
131 28-03-2012 XVI/131/2012 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Różanki  BIP  brak
132 28-03-2012 XVI/132/2012 w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Kłodawa  BIP  brak
133 28-03-2012 XVI/133/2012 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Santocko  BIP  brak
134 30-04-2012 XVII/134/2012 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu  BIP  brak
135 30-04-2012 XVII/135/2012 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu  BIP  brak
136 30-04-2012 XVII/136/2012 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłodawa za 2011 rok  BIP  brak
137 30-04-2012 XVII/137/2012 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2012
 BIP  brak
138 30-04-2012 XVII/138/2012 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Kłodawa  BIP  brak
139 30-04-2012 XVII/139/2012 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Kłodawa  BIP  brak
140 30-04-2012 XVII/140/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kłodawa stanowiącej własność Gminy Kłodawa  BIP  brak
141 30-04-2012 XVII/141/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Zdroisku stanowiących własność Gminy Kłodawa  BIP  brak
142 30-04-2012 XVII/142/2012 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam  BIP  brak
143 30-04-2012 XVII/143/2012 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2012 rok
 BIP  brak
144 20-06-2012 XVIII/144/2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kłodawie stanowiącej własność Gminy Kłodawa  BIP  brak
145 20-06-2012 XVIII/145/2012    BIP  brak
146 22-08-2012 XIX/146/2012 w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych położonych na terenie miejscowości Kłodawa do kategorii dróg publicznych gminnych i ustalenia ich przebiegu  BIP  brak
147 22-08-2012 XIX/147/2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 32/1 położonej w Mironicach.  BIP  brak
148 22-08-2012 XIX/148/2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem 37/3 położonej w Santocznie  BIP  brak
149 22-08-2012 XIX/149/2012 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na części nieruchomości gruntowych położonych w obrębie wsi Wojcieszyce  BIP  brak
150 22-08-2012 XIX/150/2012 w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kłodawa  BIP  brak
151 22-08-2012 XIX/151/2012 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Wojcieszyce na lata 2011-2018
 BIP  brak
152 22-08-2012 XIX/152/2012 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kłodawa na lata 2012 – 2016  BIP  brak
153 24-10-2012 XX/153/2012 w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Celowego Gmin MG-6  BIP  
154 24-10-2012 XX/154/2012    BIP  brak
155 24-10-2012 XX/155/2012 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2013 rok”,stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały  BIP  brak
156 24-10-2012 XX/156/2012 w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kłodawa
 BIP  brak
157 24-10-2012 XX/157/2012 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych w obrębie wsi Kłodawa  BIP  brak
158 24-10-2012 XX/158/2012 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomościgruntowej położonej w obrębie wsi Mironice  BIP  brak
159 24-10-2012 XX/159/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonejw obrębie ewidencyjnym Mironice stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy  BIP  brak
160 24-10-2012 XX/160/2012 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Santocko
 BIP  brak
161 24-10-2012 XX/161/2012 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Różanki
 BIP  brak
162 24-10-2012 XX/162/2012 w sprawie podziału Gminy Kłodawa na stałe okręgi wyborcze  BIP  brak
163 24-11-2012 XXI/163/2012 w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania  BIP  brak
164 24-11-2012 XXI/164/2012 w sprawie opłaty od posiadania psów  BIP  brak
165 24-11-2012 XXI/165/2012 w sprawie ustalenia opłaty targowej  BIP  
166 24-11-2012 XXI/166/2012 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego w 2013 roku na obszarze Gminy Kłodawa  BIP  brak
167 24-11-2012 XXI/167/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Kłodawa  BIP  brak
168 24-11-2012 XXI/168/2012 w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania  BIP  brak
169        BIP  brak
170        BIP  brak
171 24-11-2012 XXI/171/2012 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Kłodawa  BIP  brak
172 24-11-2012 XXI/172/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie  BIP  brak
173 24-11-2012 XXI/173/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kłodawa  BIP  brak
174 12-12-2012 XXII/174/2012 w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Celowego Gmin MG-6  BIP  brak
175 12-12-2012 XXII/175/2012 w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych położonych na terenie miejscowości Łośno i Różanki do kategorii dróg publicznych gminnych i ustalenia ich przebiegu  BIP  brak
176 28-12-2012 XXIII/176/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2012 rok
 BIP  brak
177 28-12-2012 XXIII/177/2012 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2013
 BIP  brak
178 28-12-2012 XXIII/178/2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2013 – 2020
 BIP  brak
179 28-12-2012 XXIII/179/2012 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłodawa  BIP  brak
180 28-12-2012 XXIII/180/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty  BIP  brak
181 28-12-2012 XXIII/181/2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  BIP  brak
182 28-12-2012 XXIII/182/2012    BIP  brak
183 28-12-2012 XXIII/183/2012 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  BIP  brak
184 28-12-2012 XXIII/184/2012 w sprawie przyjęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i domów letniskowych na terenie gminy Kłodawa, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne  BIP  brak
185 28-12-2012 XXIII/185/2012 w sprawie planu pracy Rady Gminy Kłodawa na 2013r  BIP  brak
186 28-12-2012 XXIII/186/2012 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013rok  BIP  brak
187 28-12-2012 XXIII/187/2012 w sprawie podziału gminy Kłodawa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych  BIP  brak
188 28-12-2012 XXIII/188/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczeń w budynku zespołu szkół w Kłodawie stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy  BIP  brak
189 28-12-2012 XXIII/189/2012 w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok  BIP  brak
190 28-01-2013 XXIV/190/2013 w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Celowego Gmin MG-6  BIP  brak
191 28-01-2013 XXV/191/2013

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla obrębu Mironice, obręb A, obręb B

 BIP  brak
192 20-02-2013 XXV/192/2013 w sprawie funduszu sołeckiego  BIP  brak
193 20-02-2013 XXV/193/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2013
 BIP  brak
194 20-02-2013 XXV/194/2013 w sprawie ustalenia opłat za wynajem sal wiejskich i innych obiektów użyteczności Publicznej
 BIP  brak
195 20-02-2013 XXV/195/2013    BIP  brak
196 20-02-2013 XXV/196/2013 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Kłodawa przez Zakład Komunalny Gminy Kłodawa  BIP  brak
197 20-02-2013 XXV/197/2013 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami  BIP  brak
198 20-02-2013 XXV/198/2013 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych  BIP  brak
199 20-02-2013 XXV/199/2013 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Różankach im. Jana Pawła II wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Różankach im. Jana Pawła II  BIP  brak
200 20-02-2013 XXV/200/2013 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości gminy Kłodawa celem zabezpieczenia wierzytelności powstałych w wyniku emisji długoterminowych obligacji kuponowych w latach 2015-2023 w związku z realizacją Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6” dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., w której Gmina Kłodawa jest udziałowcem  BIP  brak
201 20-03-2013 XXVI/201/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2013
 BIP  brak
202 20-03-2013 XXVI/202/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2013 – 2020
 BIP  brak
203 20-03-2013 XXVI/203/2013 w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa w 2013 roku  BIP  brak
204 24-04-2013 XXVII/204/2013 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Różankach wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Różankach.  BIP  brak
205 24-04-2013 XXVII/205/2013 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Przedszkole w Wojcieszycach”.  BIP  brak
206 24-04-2013 XXVII/206/2013 w sprawie nadania aktu założycielskiego „Przedszkola w Wojcieszycach”  BIP  brak
207 24-04-2013 XXVII/207/2013    BIP  brak
208 24-04-2013 XXVII/208/2013 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Mironice  BIP  brak
209 24-04-2013 XXVII/209/2013 w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kłodawa  BIP  brak
210 24-04-2013 XXVII/210/2013 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kłodawa oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów  BIP  brak
211 24-04-2013 XXVII/211/2013 w sprawie ograniczenia zakresu świadczenia usług przewozowych na terenie Gminy Kłodawa w ramach Porozumienia Komunalnego z dnia 28.12.1992r.  BIP  brak
212 24-04-2013 XXVII/212/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2013.
 BIP  brak
213 24-04-2012 XXVII/213/2013 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłodawa  BIP  brak
214 06-05-2013 XXVIII/214/2013 w sprawie współdziałania celem realizacji przedsięwzięcia o nazwie „Promocja zintegrowanego podejścia w polityce rozwoju poprzez budowę Strategii Rozwoju Miejskiego oraz Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego”  BIP  brak
215 12-06-2013 XIX/215/2013 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok.  BIP  brak
216 12-06-2013 XIX/216/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłodawa za 2012 rok.  BIP  brak
217 12-06-2013 XIX/217/2013    BIP  brak
218 12-06-2013 XIX/218/2013 w sprawie nadania Statutu Przedszkolu w Wojcieszycach.  BIP  brak
219 12-06-2013 XIX/219/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie (1)  BIP  brak
220 12-06-2013 XIX/220/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie (2)  BIP  brak
221 12-06-2013 XIX/221/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie (3)  BIP  brak
222 12-06-2013 XIX/222/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie (4)  BIP  brak
223 12-06-2013 XIX/223/2013 w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Kłodawa Nr VIII/44/11 z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kłodawa na lata 2011- 2020
 BIP  brak
224 12-06-2013 XIX/224/2013 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kłodawa Nr XI/74/11 z dnia 09 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały LV/386/10 z dnia 10 listopada 2010r. dotyczącej zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Różanki na lata 2010-2018
 BIP  brak
225 12-06-2013 XIX/225/2013 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kłodawa Nr XIX/151/12 z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wojcieszyce na lata 2011- 2018
 BIP  brak
226 12-06-2013 XIX/226/2013 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej położonej w Łośnie  BIP  brak
227 12-06-2013 XIX/227/2013 w sprawie zabezpieczenia na mieniu gminnym wierzytelności powstałych w wyniku emisji obligacji kupowanych w latach 2015-2023 w związku z realizacją projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG6” dla Spółki z o.o PWIK w Gorzowie Wlkp., w której Gmina Kłodawa jest udziałowcem.  BIP  brak
228 12-06-2013 XIX/228/2013 w sprawie uchwalenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Kłodawa w miejscowości Różanki i Wojcieszyce - wraz z załącznikami (ZIP)  BIP  brak
229 12-06-2013 XIX/229/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 1409F na odcinku Kłodawa - Chwalęcice"  BIP  brak
230 12-06-2013 XIX/230/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2013
 BIP  brak
231 21-08-2013 XXXI/231/2013 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla miejscowości Kłodawa – Osiedle Marzeń, w zakresie odnoszącym się do działek o numerach ewidencyjnych: 786/1, 786/2, 786/3, 786/4, 786/5 i 786/6  BIP  brak
232 21-08-2013 XXXI/232/2013 w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej od wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału  BIP  brak
233 21-08-2013 XXXI/233/2013 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny od osób fizycznych  BIP  brak
234 21-08-2013 XXXI/234/2013 w sprawie ustalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Kłodawa  BIP  brak
235 21-08-2013 XXXI/235/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2013
 BIP  brak
236 21-08-2013 XXXI/236/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie  BIP  brak
237 21-08-2013 XXXI/237/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie  BIP  brak
238 21-08-2013 XXXI/238/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie  BIP  brak
239 21-08-2013 XXXI/239/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie  BIP  brak
240 09-10-2013 XXXII/240/2013 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla obrębu Santocko
 BIP  brak
241 09-10-2013 XXXII/241/2013 w sprawie przyjęcia dotacji ze środków będących w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze  BIP  brak
242 09-10-2013 XXXII/242/2013 w sprawie odmowy wyrażenia zgody na zmianę warunków pracy i płacy Radnej Rady Gminy Kłodawa  BIP  brak
243 09-10-2013 XXXII/243/2013 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2014 rok”.  BIP  brak
244 09-10-2013 XXXII/244/2013 w sprawie zmiany „Uchwały Rady Gminy Kłodawa Nr X/58/11 Rady Gminy Kłodawa z dnia 31 sierpnia 2011 roku  BIP  brak
245 09-10-2013 XXXII/245/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2013
 BIP  brak
246 09-10-2013 XXXII/246/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2013 – 2020
 BIP  brak
247 09-10-2013 XXXII/247/2013 w sprawie przyjęcia dotacji ze środków będących w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze  BIP  brak
248 09-10-2013 XXXII/248/2013 w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 001405F (jej części na działce
ewidencyjnej 72/3 w obrębie Zdroisko)
 BIP  brak
249 09-10-2013 XXXII/249/2013 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie wsi Zdroisko gmina Kłodawa.  BIP  brak
250 09-10-2013 XXXII/250/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Wojcieszyce stanowiącej własność Gminy Kłodawa  BIP  brak
251 27-11-2013 XXXIII/251/2013 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Kłodawa w obrębie Różanki wraz z aktualizacją jego zapisów  BIP  brak
252 27-11-2013 XXXIII/252/2013    BIP  brak
253 27-11-2013 XXXIII/253/2013    BIP  brak
254 27-11-2013 XXXIII/254/2013 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego w 2014 roku na obszarze Gminy Kłodawa  BIP  brak
255 27-11-2013 XXXIII/255/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 1409F na odcinku Kłodawa - Chwalęcice”.  BIP  brak
256 27-11-2013 XXXIII/256/2013 w sprawie współdziałania celem realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp  BIP  brak
257 27-11-2013 XXXIII/257/2013 w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kłodawa na lata 2014 – 2018.  BIP  brak
258 27-11-2013 XXXIII/258/2013 w sprawie: opinii na temat uznania lasów Nadleśnictwa Bogdaniec położonych na terenie gminy Kłodawa za ochronne  BIP  brak
259 27-11-2013 XXXIII/259/2013 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Lubuskiego Nr NK-I.4131.256.201  BIP  brak
260 30-12-2013 XXXIV/260/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2013
 BIP  brak
261 30-12-2013 XXXIV/261/2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2014-2020  BIP  brak
262 30-12-2013 XXXIV/262/2013 W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na
lata 2014 – 2020.
 BIP  brak
263 30-12-2013 XXXIV/263/2013 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Kłodawa w obrębach Kłodawa i Chwalęcice.  BIP  brak
264 30-12-2013 XXXIV/264/2013 w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok  BIP  brak
265 30-12-2013 XXXIV/265/2013 w sprawie nadania Przedszkolu w Wojcieszycach imienia Wesoła Gromada  BIP  brak
266 30-12-2013 XXXIV/266/2013 w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Różanki na lata 2010-2018  BIP  brak
267 30-12-2013 XXXIV/267/2013 w sprawie planu pracy Rady Gminy Kłodawa na 2014r  BIP  brak
268 30-12-2013 XXXIV/268/2013 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok  BIP  brak
269 16-01-2014 XXXV/269/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020  BIP  brak
270 16-01-2014 XXXV/270/2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020  BIP  brak
271 19-02-2014 XXXVI/271/2014 w sprawie wniesienia aportu do spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Gorzowie Wlkp., w której Gmina Kłodawa jest udziałowcem
 BIP  brak
272 19-02-2014 XXXVI/272/2014 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kłodawa”.  BIP  brak
273 19-02-2014 XXXVI/273/2014 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Kłodawa przez Zakład Komunalny Gminy Kłodawa.  BIP  brak
274 19-02-2014 XXXVI/274/2014 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki  BIP  brak
275 09-02-2014 XXXVI/275/2014 w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia  BIP  brak
276 19-02-2014 XXXVI/276/2014    BIP  brak
277 19-02-2014 XXXVI/277/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dzieci w wieku od 3 roku życia i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej  BIP  brak
278 19-02-2014 XXXVI/278/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/55/2011 Rady Gminy Kłodawa z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia opłat, jak również trybu ich pobierania  BIP  brak
279 19-02-2014 XXXVI/279/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020  BIP  brak
280 19-02-2014 XXXVI/280/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika GOPS w Kłodawie  BIP  brak
281 19-02-2014 XXXVI/281/2014 w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla obrębu Wojcieszyce, w zakresie odnoszącym się do działek o numerach ewidencyjnych 209, 210/8, 210/9 oraz części działek o numerach ewidencyjnych 186, 192, 211 i 212/78.  BIP  brak
282 19-02-2014 XXXVI/282/2014 w sprawie podjęcia uchwały o przekazaniu dla Województwa Lubuskiego dotacji celowej na współfinansowanie inwestycji pn. ”Kanał Santoczna – rekonstrukcja i odbudowa”.  BIP  brak
283 19-02-2014 XXXVI/283/2014 w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/204/08 Rady Gminy Kłodawa z dnia 10 grudnia 2008r.dotyczącej wyrażenia woli przystąpienia do stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania pn. „Kraina Szlaków Turystycznych”  BIP  brak
284 28-02-2014 XXXVII/284/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/55/2011 Rady Gminy Kłodawa z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia opłat, jak również trybu ich pobierania  BIP  brak
285 28-02-2014 XXXVII/285/2014 w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw będących własnością Gminy Kłodawa  BIP  brak
286 26-03-2014 XXXVIII/286/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Różanki stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy  BIP  brak
287 26-03-2014 XXXVIII/287/2014 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny.  BIP  brak
288 26-03-2014 XXXVIII/288/2014 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłodawa  BIP  brak
289 26-03-2014 XXXVIII/289/2014 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kłodawa Nr XXXVI/281/14 z dnia 19 lutego 2014r. o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla obrębu Wojcieszyce, w zakresie odnoszącym się do działek o numerach ewidencyjnych 209, 210/8, 210/9 oraz części działek o numerach ewidencyjnych 186, 192, 211 i 212/78  BIP  brak
290 26-03-2014 XXXVIII/290/2014 w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla obrębu Wojcieszyce, w zakresie odnoszącym się do działek o numerach ewidencyjnych 209, 210/8, 210/9 oraz części działek o numerach ewidencyjnych 186, 192, 211 i 212/78  BIP  brak
291 26-03-2014 XXXVIII/291/2014 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa w 2014 roku.  BIP  brak
292 26-03-2014 XXXVIII/292/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1404F (Wojcieszyce – Różanki)”  BIP  brak
293 26-03-2014 XXXVIII/293/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2014
 BIP  brak
294 14-05-2014 XL/294/2014    BIP  brak
295 14-05-2014 XL/295/2014    BIP  brak
296 14-05-2014 XL/296/2014 sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok.  BIP  brak
297 14-05-2014 XL/297/2014 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłodawa za 2013 rok.  BIP  brak
298 14-05-2014 XL/298/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2014
 BIP  brak
299 14-05-2014 XL/299/2014 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis jako szczególna pomoc publiczna
 BIP  brak
300 14-05-2014 XL/300/2014 w sprawie objęcia udziałów w Gorzowskim Ośrodku Technologicznym Park Naukowo –Przemysłowy Spółka z o. o.  BIP  brak
301 14-05-2014 XL/301/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Kłodawa stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy  BIP  brak
302 14-05-2014 XL/302/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kłodawa stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy  BIP  brak
303 14-05-2014 XL/303/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Zdroisko stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy  BIP  brak
304 18-06-2014 XLI/304/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2014 rok  BIP  brak
305 18-06-2014 XLI/305/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Chwalęcice stanowiących własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy  BIP  brak
306 18-06-2014 XLI/306/2014 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny od osób fizycznych  BIP  brak
307 18-06-2014 XLI/307/2014 w sprawie wyrażenia zgody na włączenie nieruchomości w granice Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  BIP  brak
308 18-06-2014 XLI/308/2014 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod zabudowę budownictwa jednorodzinnego rekreacyjnego, usługowego, handlu, gastronomii oraz budownictwa przemysłowego i składowego wraz z zielenią towarzyszącą budownictwu przy ulicy Gorzowskiej w Kłodawie, w zakresie odnoszącym się do działki o numerze ewidencyjnym 631/26  BIP  brak
309 18-06-2014 XLI/309/2014 w sprawie zmiany przebiegu ulicy Letniej i Wiosennej w miejscowości Kłodawa  BIP  brak
310 18-06-2014 XLI/310/2014 w sprawie zmiany przebiegu ulic Klonowej i Kalinowej w miejscowości Santocko  BIP  brak
311 18-06-2014 XLI/311/2014 w sprawie zmiany przebiegu ulic Chabrowej i Bratkowej w miejscowości Różanki  BIP  brak
312 18-06-2014 XLI/312/2014 w sprawie zmiany przebiegu ulicy Dębowej w miejscowości Zdroisko  BIP  brak
313 18-06-2014 XLI/313/2014 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zdroisko  BIP  brak
314 18-06-2014 XLI/314/2014 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Santocko  BIP  brak
315 18-06-2014 XLI/315/2014 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rybakowo  BIP  brak
316 18-06-2014 XLI/316/2014 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Chwalęcice  BIP  brak
317 18-06-2014 XLI/317/2014 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kłodawa  BIP  brak
318 18-06-2014 XLI/318/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/101/07 Rady Gminy Kłodawa z dnia 31 października 2007 o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla obrębu Kłodawa  BIP  brak
319 18-06-2014 XLI/319/2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów najmu lokali użytkowych położonych w miejscowości Wojcieszyce  BIP  brak
320 18-06-2014 XLI/320/2014 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego  BIP  brak
321 18-06-2014 XLI/321/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Skarbu Państwa – Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. na współfinansowanie zakupu testerów do badania zawartości narkotyków w organizmie  BIP  brak
322 18-06-2014 XLI/322/2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki nr 207/2 położonej w Chwalęcicach stanowiącej własność Gminy Kłodawa  BIP  brak
323 18-06-2014 XLI/323/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Zakładu Komunalnego w Różankach  BIP  brak
324 18-06-2014 XLI/324/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie  BIP  brak
325 13-08-2014 XLII/325/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2014  BIP  brak
326 13-08-2014 XLII/326/2014 w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie gminy Kłodawa  BIP  brak
327 13-08-1024 XLII/327/2014 w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych utworzonych na teenie gminy Kłodawa  BIP  brak
328 13-08-2014 XLII/328/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Rózanki stanowiącej własność gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy  BIP  brak
329 13-08-2014 XLII/329/2014 w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkowstwa gminy Kłodawa w Stowarzyszeniu Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Sulęcinie w okresie programowania 2014-2020  BIP  brak
330 01-10-2014 XLIII/330/2014    BIP  brak
331 01-10-2014 XLIII/331/2014 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla obrębu Wojcieszyce  BIP  brak
332 01-10-2014 XLIII/332/2014 w sprawie przyjęcia dotacji ze środków będących w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze  BIP  brak
333 01-10-2014 XLIII/333/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Różanki stanowiącej własność Gminy Kłodawa w drodze przetargu  BIP  brak
334 01-10-2014 XLIII/334/2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem 62/19 położonej w Wojcieszycach oraz przyznanie pierwszeństwa w nabyciu jej najemcy  BIP  brak
335 05-11-2014 XLIV/335/2014 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodawa  BIP  brak
336 05-11-2014 XLIV/336/2014 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2015 rok”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały  BIP  brak
337 05-11-2014 XLIV/337/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2014 rok  BIP  brak
338 05-11-2014 XLIV/338/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2014-2020  BIP  brak
339 05-11-2014 XLIV/339/2014 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego w 2015 roku na obszarze Gminy Kłodawa  BIP  brak
340 05-11-2014 XLIV/340/2014 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Kłodawa   BIP  brak
341 05-11-2014 XLIV/341/2014 w sprawie wniesienia aportu do spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. w której Gmina Kłodawa jest udziałowcem   BIP  brak
342 05-11-2014 XLIV/342/2014 w sprawie wniesienia aportu do spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. w której Gmina Kłodawa jest udziałowcem   BIP  brak
343 05-11-2014 XLIV/343/2014 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod zabudowę budownictwa jednorodzinnego, rekreacyjnego, usługowego, handlu, gastronomii oraz budownictwa przemysłowego i składowego wraz z zielenią towarzyszącą budownictwu przy ul Gorzowskiej w Kłodawie w zakresie odnoszącym się do działki o numerze ewidencyjnym 631/93   BIP  brak

Metryka

sporządzono
2014-11-23 przez Kamila Kłosowska
udostępniono
2014-11-23 00:00 przez Jacek Mazur
zmodyfikowano
2019-09-10 10:39 przez Mazur Jacek
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1700
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.