Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Kłodawa
Menu góra
Strona startowa Urząd Gminy Kłodawa Straż Gminna
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Straż Gminna, bieżące, menu 1236 - BIP - Urząd Gminy Kłodawa”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Straż Gminna

Straż Gminna

Straż Gminna w Kłodawie

ul.Gorzowska 39

66-415 Kłodawa

 

Tomasz Rawa 

Tel: (95) 7216 660

Godziny pracy:

  • wtorek 7:30 - 15:30
  • czwartek 7:30 - 15:30
  • piątek 8:00 - 12:00

Zgłaszanie interwencji – tel. 883 404 408

e-mail: strazgminna@klodawa.pl

 

I. Podstawa prawna działania

Straż Gminna w Kłodawie jest umundurowaną formacją powołaną do ochrony porządku publicznego na terenie gminy, wykonującą zadania w tym zakresie wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego, korzystając z uprawnień przewidzianych w art. 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych.

Do priorytetowych zadań Straży Gminnej w Kłodawie należą: przeciwdziałanie zakłócaniu porządku i spokoju publicznego, przeciwdziałanie alkoholizmowi, egzekwowanie przepisów związanych z utrzymaniem czystości w miejscach publicznych oraz kontrola ruchu drogowego. 

 

II. Zadania Straży Gminnej

Do podstawowych zadań Straży należy m.in.:

 • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
 • współpraca z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
 • zabezpieczenie miejsc przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie - w miarę możliwości - świadków zdarzenia,
 • ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
 • współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
 • doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania,
 • informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń oraz współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
 • konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Straż Gminna w Kłodawie jest jednostką organizacyjną Gminy Kłodawa utworzoną na podstawie uchwały nr XI/83/99 Rady Gminy w Kłodawie z dnia 28 lipca 1999r. Szczegółowy zakres działania straży określa Regulamin Straży Gminnej w Kłodawie, stanowiący załącznik do uchwały nr XII/87/99 Rady Gminy w Kłodawie z dnia 22.09.1999r.

 

III. Uprawnienia straży gminnej

Strażnik wykonując zadania ma prawo do:

1) udzielania pouczeń, zwracania uwagi, ostrzegania lub stosowania innych środków oddziaływania wychowawczego;

2) legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości;

3) ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji;

4) nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia;

5) dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków, o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie i zakresie określonymi w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia;

6) usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonymi w przepisach o ruchu drogowym;

7) wydawania poleceń;

8) żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych;

9) zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji.

 

Strażnik może stosować następujące środki przymusu bezpośredniego (zgodnie z ustawą o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej) wobec osób uniemożliwiających wykonywanie przez niego zadań określonych w ustawie o strażach gminnych.

a) siła fizyczna w postaci technik: transportowych, obrony, obezwładnienia,

b) kajdanki zakładane na ręce,

c) siatka obezwładniająca,

d) pałka służbowa,

e) chemiczne środki obezwładniające w postaci ręcznych miotaczy substancji obezwładniających,

f) przedmioty przeznaczone do obezwładniania za pomocą energii elektrycznej.

Strażnik może stosować jedynie środki, wykazane powyżej, odpowiadające potrzebom wynikającym z istniejącej sytuacji i niezbędne do osiągnięcia podporządkowania się wydanym poleceniom. Środki te powinny być stosowane w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby, w stosunku, do której zostały podjęte.

 

IV. Polityka Ochrony Danych Osobowych

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. 2019 poz. 125)  informuję, że:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Komendant Straży Gminnej w Kłodawie
  z siedzibą przy ul. Gorzowskiej 39 w Kłodawie, 66-415 Kłodawa), telefon: 730 657 402, email:   strazgminna@klodawa.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - pan Bogdan Spętany, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl, telefon: 570 855 090.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego zgodnie  z ustawowymi zadaniami Straży Miejskiej określonymi m.in.. w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 928 ze zm.). Na mocy art. 10a ustawy o strażach gminnych straż w celu realizacji ustawowych zadań może przetwarzać dane osobowe, z wyłączeniem danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym, bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą, uzyskane:

 a)   w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia;

b)   z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których straż posiada dostęp na podstawie odrębnych przepisów.;

 

4. Przysługuje Państwu prawo do:

 a)   wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie (00-193) skargi w przypadku naruszenia Państwa praw  w wyniku przetwarzania Państwa danych osobowych. Pozostałe dane kontaktowe: kancelaria@uodo.gov.pl, fax: 22 531-03-01, infolinia: 606-950-000 czynna w dni robocze: 10.00–13.00. Możliwe jest również skorzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Urzędu Ochrony Danych Osobowych: /UODO/SkrytkaESP.

 

b)   żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

 

 

 

 

 

 

Metryka

sporządzono
2019-07-09 przez Niciejewska Karolina
udostępniono
2019-07-09 00:00 przez Mazur Jacek
zmodyfikowano
2023-01-24 13:31 przez Mazur Jacek
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1687
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.