Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Kłodawa
Menu góra
Strona startowa Finanse Podatki i opłaty lokalne
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Podatki i opłaty lokalne, bieżące, menu 1139 - BIP - Urząd Gminy Kłodawa”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Podatki i opłaty lokalne

Podatki i opłaty lokalne

 

Sprawy związane z podatkami i opłatami lokalnymi załatwiane są

w Urzędzie Gminy Kłodawa przy ul. Gorzowskiej 40 

w pokoju nr 13 lub pod nr tel. 95 72 16 672

 

Podatki i opłaty lokalne zostały uregulowane w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. Na podstawie art. 20 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych. Określone przez ministra stawki podlegają corocznej waloryzacji o wskaźnik inflacji.

Ostatecznie, rada gminy decyduje, w drodze uchwały, o tym czy zastosować maksymalną stawkę określoną w obwieszczeniu, czy też zdecydować się na niższą kwotę.

Ustawa normuje następujące podatki:

 • podatek od nieruchomości,
 • podatek od środków transportowych.

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są:

 • grunty,
 • budynki lub ich części,
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarcze.

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od nieruchomości są:

 • właściciele
 • użytkownicy wieczyści
 • samoistni posiadacze
 • w niektórych przypadkach - posiadacze zależni nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości - obowiązująca od 2021 - podatek od nieruchomości

Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości - obowiązująca od 2022 - podatek od nieruchomości

Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości - obowiązująca od 2023 - podatek od nieruchomości

Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości - obowiązująca od 2024 - podatek od nieruchomości

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU

Kolejnym podatkiem uregulowanym w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych jest podatek od środków transportowych. Zgodnie z art. 8 ustawy, o której mowa w zdaniu poprzednim opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;

2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;

3) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;

4) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;

5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;

6) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;

7) autobusy.

 Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od środków transportowych są:

 • osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych,
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, na które środek transportowy został zarejestrowany,
 • posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Stawki podatku od środków transportu określa Rada gminy w drodze uchwały - do 2022 r. - podatek od środków transportowych 

Stawki podatku od środków transportu określa Rada gminy w drodze uchwały - obowiązującapodatek od środków transportowych  oraz rozstrzygnięcie nadzorcze 

Deklaracja na podatek od środków transportowych - druk

 

Do opłat lokalnych uregulowanych w omawianej ustawie i które obowiązują w Gminie Kłodawa należą opłata targowa oraz opłata od posiadania psa.

 

OPŁATA TARGOWA

Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych i prawnych, a także jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Opłata targowa pobierana jest od osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli dokonują one sprzedaży na targowiskach. Opłata ta wprowadzana jest przez radę gminy.

Stawki opłaty targowej określa Rada gminy w drodze uchwały - obowiązującaopłata targowa

 

OPŁATA OD POSIADANIA PSA

Opłata od posiadania psa pobierana jest osób fizycznych posiadających pupila. To rada gminy podejmuje decyzję o jej wprowadzeniu.

Stawki opłaty od posiadania psów określa Rada gminy w drodze uchwały - obowiązującapodatek od posiadania psa

 

PODATEK ROLNY

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Stawki podatku rolnego

 • dla gruntów gospodarstwa rolnego: równowartość pieniężna 2,5 q żyta - od 1 ha przeliczeniowego
 • dla pozostałych gruntów rolnych podlegających podatkowi rolnemu: równowartość pieniężna 5 q żyta - od 1 ha

- obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Rada gminy może, w drodze uchwały, obniżyć cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę  obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.  Na terenie Gminy obowiązuje stawka opublikowana w obwieszczeniu - MP poz. 1129

 

PODATEK LEŚNY

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są:

 • lasy - grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku leśnego są:

 • właściciele lasów,
 • posiadacze samoistni lasów,
 • użytkownicy wieczyści lasów,
 • posiadacze lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

 Stawki podatku leśnego

 • równowartość pieniężna 0,220 m 3 drewna obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy – od 1ha,
 • dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych - 50% stawki określonej wyżej.

Rada gminy może, w drodze uchwały, obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy. Na terenie Gminy obowiązuje stawka opublikowana w obwieszczeniu - MP poz. 1130

 

OBOWIĄZKI PODATNIKA

Podatnicy podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego są obowiązani składać organowi podatkowemu (wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta), właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów, sporządzone na formularzach według wzoru określonego uchwałą rady gminy:

 • (osoby fizyczne) okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania, składają informacje w terminie 14 dni od dnia zaistnienia
 • deklaracje (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.

 

TERMINY PŁATNOŚCI

Terminy i sposoby płatności podatków lokalnych:

 • osoby fizyczne- w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do:
  • 15 marca 
  • 15 maja 
  • 15 września 
  • i 15 listopada 

danego roku podatkowego

 • osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej- za poszczególne miesiące - do:
  • 15 dnia każdego miesiąca

 

Płatności należy dokonywać przelewem na konto lub - w przypadku osób fizycznych - również gotówką (u sołtysa).

 

W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie do terminie płatności pierwszej raty.

 

Druki deklaracji oraz informacji na podatek:

 

Podstawowe zasady przeprowadzania kontroli podatkowej

 

 

Metryka

sporządzono
2012-01-26 przez Karolina Niciejewska
udostępniono
2012-01-26 00:00 przez Chudziak Agnieszka
zmodyfikowano
2023-12-18 14:15 przez Chudziak Agnieszka
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
3575
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.