Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kłodawa
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Procedury  / sprawy różne
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 sprawy różne sprawy różne


Pomoc materialna dla uczniów

podstawa prawna

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

wydział

Zgodnie z przepisami rozdziału 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uczniom przysługuje prawo do pomocy materialnej.

Celem udzielanej pomocy jest zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji, umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

Rodzaje pomocy materialnej:

  1. stypendium szkolne
  2. zasiłek szkolny

Stypendium szkolne - może otrzymać uczeń, zamieszkały na terenie gminy Kłodawa, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe (art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.). - wynosi ona  456 zł netto.

Wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3 – 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Stypendium szkolne przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 (ustawy o systemie oświaty ), a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
  • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych, do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
  • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi/słuchaczowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych. Wyjątkiem od zasady jest sytuacja kiedy uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza w roku szkolnym dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – tj. 2120,00 zł a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – tj. 1908,00zł

Stypendium może być udzielane w formie:

1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;

3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów;

4. świadczenia pieniężnego.

Przyznane stypendium szkolne rozliczane jest w formie refundacji kosztów poniesionych na cele edukacyjne ucznia.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów należy składać  w nieprzekraczalnym terminie  od  1 do 15 września danego roku,  a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych do dnia 15 października - w siedzibie Urzędu Gminy Kłodawa ul. Gorzowska 40 w godzinach urzędowania.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty (zaświadczenia lub oświadczenia) potwierdzające dochód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku ( tj. w miesiącu sierpniu). Dochód ustala się w oparciu o art. 8. ust. 3 – 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).

Zasiłek szkolny - może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.   Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.  Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. tj. 530,00 zł

     

wymagane dokumenty
opłaty
termin

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów należy składać  w nieprzekraczalnym terminie  od  1 do 15 września danego roku,  a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych do dnia 15 października - w siedzibie Urzędu Gminy Kłodawa ul. Gorzowska 40 w godzinach urzędowania.

tryb odwołania
inne


data wytworzenia2015-01-22
data udostępnienia2015-01-22
sporządzone przez
opublikowane przezJacek Mazur
ilość odwiedzin78
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Kłodawa, ul. Gorzowska 40, 66-415 Kłodawa, tel.: (95) 7216660, fax: (95) 7176840, sekretariat@klodawa.pl, www.klodawa.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@